Federació Catalana de Motociclisme

Dades Personals / Datos Personales

Sexe / Sexo :

Adreça de la llicència / Dirección de la licencia

*dades obligatòries / datos obligatorios

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades de caràcter personal són recaptats per tal de gestionar adequadament les relacions estatutàries que mantingui amb la Federació Catalana de Motociclisme, gestionar l'expedició de les llicències federatives per a la participació en competicions oficials, la informació d'esdeveniments i les comunicacions comercials relacionats amb la pràctica d'aquesta modalitat esportiva. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer denominat 'LLICENCIES' que es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Les seves dades seran comunicades necessàriament a l'entitat asseguradora amb la qual aquesta Federació tingui subscrit l'assegurança obligatòria esportiva i l'assegurança de responsabilitat civil.
Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquesta pàgina web el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix.
L'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Federació Catalana de Motociclisme remetent la seva sol·licitud per escrit a la següent adreça: Federació Catalana de Motociclisme Enric Granados, 112 2n 1ª - Barcelona